Guang Fang Ji – Aristolochia Root – Radix Aristolochiae Fangchi